Mission & Vision | Dasmariñas Multipurpose Employees' Cooperative

MISSION &
VISIONOur Mission Our Mission

  • Mapalawak pa ang serbisyo.
  • Mahikayat ang lahat ng mga kawani na maging kasapi ng Kooperatiba.
  • Matugunan ang pangangailangan ng bawat kasapi sa pinansiyal, moral, pangkalusugan at pangkabuhayan.
  • Magkaroon ng pagsasanay lalo sa aspeto ng pananalapi at sama-samang pakikilahok sabawat kasapi.
  • Makasabay sa pag -unlad ng mga kakumpetensiya sa ating lipunan.


Our Vision Isang Kooperatiba na may pagkakaisa upang mapanatiling matatag at maunlad sa mga hamon at maibigay ang pinakamataas na antas ng serbisyo. Our Vision

Got some questions? Feel free to contact us!

Get in touch with us👈